नाहरकत दाखला आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, सांगली.

LOADING...
संपर्क
डॉ.व्हि जी वाघ
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
    ९८६७३५६७३४
डॉ.एम.डी.पोरे
अति.जिल्हा आरोग्य अधिकारी
    ९४२०४९१०१७
श्री.एस.व्ही.कोकरे
आरोग्य पर्यवेक्षक
    ९९७०९१५४३४
श्री.एस.आर.पाटील
आरोग्य पर्यवेक्षक
    ९५०३४३८५०१
श्री.के.ए.ठाकूर
डाय एन्ट्री ऑपरेटर
    ८८५५८७०३८३
पत्ता
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, सांगली-मिरज रोड . ता-मिरज , जि-सांगली
पीन कोड नंबर: ४१६४१६.
पत्ता:

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, सांगली-मिरज रोड . ता-मिरज , जि-सांगली

पीन कोड नंबर: ४१६४१६.

दूरध्वनी क्रमांक: ०२३३-२३७३०३२